Het boek Je voeten je leven

Op deze pagina leest u een voorproefje uit het boek “S.T.E.R.-therapie” van Rob Geyssen

Inleiding

De afgelopen decennia heeft de alternatieve geneeswijze een ongelofelijke vlucht genomen. De onvrede over de reguliere medische benadering groeide naarmate de macht ervan toenam. Niemand ontkwam meer aan voorgeschreven medicijnen met vaak hevige bijwerkingen. Er ontstond daardoor als vanzelf een bewustwordingsproces omtrent geneesmiddelen en het effect ervan op lichaam en geest. De terug naar de natuur-filosofie, fytotherapie (kruiden-therapie), homeopathie, macrobiotiek en de leus dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist, vormden een aanloop tot acupunctuur, reflexzone-therapieën en yoga. De aloude oosterse geneeswijzen zijn voor vele mensen nu een voldongen feit, evenals de zienswijze dat we een onderdeel zijn van de kosmos en als zodanig daarmee verweven.

Tal van behandelmethoden zijn ontwikkeld, men kan kiezen uit een scala van mogelijkheden. Een heuglijke ontwikkeling, zolang mensen baat hebben bij een behandeling zonder medicijnen en zich er tegelijkertijd van bewust worden hoezeer ze energetisch verbonden zijn met de kosmos. Toch moeten we ons ervoor hoeden dat we niet door- slaan naar de andere kant. De reguliere medische wereld blijft onmisbaar voor ons. Hun specialisten hebben een grote kennis van het menselijk lichaam en er worden enorme vorderingen gemaakt bij de behandeling van ernstige ziekten. Alternatieve genezers zouden er goed aan doen om meer te gaan samenwerken met huisartsen en specialisten. Alternatieve behandelingen moeten een ondersteunende taak hebben, geen beslissende.

De therapie waar dit boek over handelt, heet S.T.E.R.-therapie. Het is een afgeleide vorm van voetreflexologie, maar met een geheel eigen identiteit. De therapie heeft zich vanaf 1987 ontwikkeld en leidt op dit moment een eigen leven. De wijze van behandelen, de ligging van de drukpunten en de bijbehorende adviezen zijn afkomstig van een medium dat via automatisch schrift een schat aan waardevolle kennis heeft aangeboord die in de praktijk al heel veel goeds heeft bewerkstelligd. De therapie is erop gericht het evenwicht te herstellen tussen lichaam en geest.

Met veel respect ben ik ooit begonnen aan het uitwerken van de gegevens die ik via het medium ontving. Nu ga ik u als lezer deelgenoot maken van deze prachtige informatie. Mijns inziens heeft deze informatie steeds tot doel gehad dat de mens weer een harmonieus geheel moet gaan vormen met zichzelf en met de natuur. De evolutie van miljoenen jaren heeft ons genoeg mogelijkheden gegeven om vanuit onszelf anderen te steunen en te genezen.

Rob Geyssen

ALLES STROOMT

Ooit tientallen eeuwen geleden heeft een wijsgeer een definitie geveld die slechts twee woorden omvatte maar een diepgang had die we heden ten dage nog steeds niet in zijn grootheid beseffen. “Alles stroomt” stelde hij vast oftewel, alles is in beweging. Hieruit vloeit voort dat er tussen alles een samenhang moet zijn en er dus sprake is van beïnvloeding. Een mooi voorbeeld is de kringloop van het water, iets wat we allemaal kennen en elke dag meemaken. Maar in feite kun je stellen dat talloze processen niet kunnen plaats vinden zonder bovenstaande definitie. Tenslotte zullen we verbaasd staan over de wijsheid van deze twee woorden: “alles stroomt“.

Als bovenstaande geprojecteerd wordt op de mens dan zijn we bezig met een uitermate gecompliceerd geheel, temeer omdat we onze betrokkenheid tot de natuur en dus de kosmische relatie daarmee al eeuwen verloochend hebben. Toch zijn we geheel aangewezen op de krachten die door de wetenschap ook wel worden aangeduid als elektro-magnetische energie. Alle levensprocessen kunnen alleen functioneren door de werking van plus en min en hun onderlinge affiniteit. We noemen dit fenomeen liever “levenskracht’ als we het over ons, de mens dus, hebben.

In ons dagelijks leven staan we er nauwelijks bij stil hoezeer ons denken en doen beïnvloed worden door deze impulsen. Toch kun je stellen dat ieder individu zijn of haar persoonlijkheid vormt binnen deze krachtvelden en wel voor een ieder op een geheel unieke wijze. Zoveel mensen zoveel typen zou je kunnen zeggen.

Meridianen

Deze levenskracht of energie omringt en innerveert ons organisme en zorgt voor een stuwende en regulerende werking. In het gunstigste geval voelen we ons optimaal als deze energie vrij en onbelemmerd kan doorstromen. Deze doorstroming vindt plaats via ons meridiaanstelsel of energiebanen. We kennen er veertien bij naam maar er moeten er tienduizenden zijn of zelfs een veelvoud daarvan. Op deze energiebanen liggen talloze kleine puntjes, de chakra’s die de energie uit de kosmos dus de ons omringende ruimte opnemen en doorgeven aan de energiebanen, die het op hun beurt distribueren.
Zoals ieder mens zijn we allemaal wel een onderhavig aan bepaalde storende invloeden. Dit kan van binnenuit ontstaan, bijvoorbeeld door een virus, maar evengoed kan een klap op je hoofd zijn aanwezigheid doen gelden op een niet mis te verstane wijze. Een derde mogelijkheid zijn de geestelijke oorzaken zoals verdriet, stress, angst enz. Deze factoren kunnen het hele energiesysteem in zijn werking verstoren en ons zwak maken. Zoals eerder werd aangegeven kennen we lichamelijke- en geestelijke storingen. Daar iemand met spanningen hoofdpijn kan krijgen wat kan resulteren in spijsverteringsstoornissen zien we in dit voorbeeld direct hoe onze psyche afgestemd is op het lichamelijke gebeuren. En natuurlijk ook andersom. En hierop verder bordurend constateren we dan de verwevenheid van ons hele energetische systeem. Indien er in een orgaan iets fout gaat door wat voor oorzaak dan ook, zullen we merken dat de energiebaan die met dat orgaan te maken heeft alles in het werk stelt om zoveel mogelijk energie door te laten stromen ten einde een genezing te verwezenlijken. Dit kost ons energie dus kracht. Zijn we gezond en is de aandoening niet al te ernstig dan zal ons organisme zeker de strijd winnen, Echter zijn we zwak dan zal het veel moeite kosten de gestoorde functie te reguleren en gaan we boven ons kunnen wat andere functies kan verstoren. Dit laatste zal op den duur onherroepelijk gebeuren omdat ons energieverdelings- systeem, de meridianen dus, elkaar als een netwerk kruisen en zo elkaar op iedere denkbare manier beïnvloeden.

ZACHTE DRUK MOET

Tal van therapieën zijn gericht op manipulatie en stimuleren van ons energetisch systeem. Een bekend voorbeeld is de acupunctuur, waarbij direct op de chakra- of meridiaanpunten wordt gewerkt. Een andere therapie die momenteel er populair is voetreflexzone-therapie. Deze vorm is gebaseerd op het gegeven dat ons hele lichaam in punt en lijn aanwezig is op de beide voeten. Binnen deze behandelingsmethode bestaan nogal wat verschillende visies. De methodes gaan veelal uit van het opsporen van blokkades die zich openbaren als huidveranderingen, kristalvormingen onder de huid of gevoeligheid van bepaalde zenuwknopen. Hoewel er in principe sprake moet zijn van een energetisch therapie, dus de eigen energie-overbrenging, maakt men regelmatig gebruik van “pressuurstaafjes”, om moeilijk bereikbare zones of punten te vinden. Het wordt binnen de voetreflexzone-therapie als normaal beschouwd om met een stevige tot harde druk te werken, ja zelfs de term pijngrenspressuur is hier niet onbekend.

Als we terug gaan naar de oorsprong van de voetreflexzone-therapie, dus een slordige vijfduizend jaar her vinden we in de loop van de daaropvolgende eeuwen geschriften waarin melding wordt gemaakt van voetmassages en behandelingen die met zachte druk worden uitgeoefend. Er is een afbeelding bekend in een oud-Egyptisch graf van een arts zo’n drieentwintighonderd v. Chr, waarop sprake is van een voetbehandeling. De tekst luidt “Handel zo, dat het bevorderlijk is voor mijn welzijn, en streef ernaar mij geen pijn te doen“. Een duidelijke tekst die niets te wensen over laat. Natuurlijk zijn er in ons zo hoog ontwikkelde westen redenen genoeg om hier van af te wijken, maar het toepassen van harde drukt gaat voorbij aan een heel belangrijke factor namelijk het bereiken van ontspanning bij de behandelde. 
Er zijn zelfs gevallen bekend van patiënten die door de hevige pijn wegvielen. De therapeut legde dat uit als zeer positief, omdat zo spanningsvelden werden geëlimineerd. Op deze wijze echter kan het niet anders of het beoogde doel wordt voorbij gestreefd.

EVENWICHT

Voeten zijn veelal een verwaarloosd onderdeel van ons lichaam. Vaak worden ze niet goed behandeld wat betreft het schoon houden en de verzorging van de nagels, maar wat te denken van onze schoeisel. Ondanks de tijd waarin we leven met zijn bewustwordingsprocessen en het verantwoordelijk benaderen van onze gezondheid blijven we uitgerekend de voeten platgen en kwellen. Het is wel een bittere ironie van het lot dat juist onze voeten het vaak moeten ontgelden- We hebben al eerder kunnen constateren dat onze voeten het aardings-proces realiseren. Dat ze alleen al daarom een zeer belangrijke taak hebben in het hele energetische proces staat als een paal boven water. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we onze voeten kunnen zien als de spiegel van ons lichaam. Heel gedetailleerd kunnen we zone-gewijs alle storingen opsporen en trachten door middel van massage en zachte druk de weggevallen functie te reguleren. Dit doen we door gebruik te maken van onze eigen energie. Door nu precies te weten welke punten energie ontberen plaatsen we onze duim, vinger of als we meerdere punten in combinatie behandelen meerdere vingers met een zachte maar constante druk op de juiste plaats en leveren zo onze energie aan de bedoelde chakra en meridiaan. Hieruit blijkt dat we alleen iemand kunnen helpen als we onszelf ook sterk en goed voelen . Wat we precies doen is de werking van het systeem stimuleren door het toevoegen van energie. Hierdoor ontstaat een regulerende invloed wat een genezingsproces kan inhouden . De therapie die daaruit ontstaan is heet de “S.T.E.R.” therapie, want dat is dus precies wat er gebeurt, Stimuleren, Toevoegen, Energie Reguleren. Er zijn nogal wat verschillen met de bekende voetreflexzone-therapiën. Het eerste grote verschil wat we bij de werkmethode tegen komen is het al eerder genoemde behandelen met overwegend zachte druk. Het opwekken van een reflex kan prima zonder harde druk. Indien je geconcentreerd bezig bent met de behandeling zal je merken dat prikkels optreden in je vingers. Wat in feite gebeurt is het waarnemen van energietekorten bij degene die je behandelt. Eigenlijk ben je niet eens bezig met reflexen, want lang niet iedere patiënt merkt dat een zwak punt is gevonden. Een tweede verschil is dat binnen de S.T.E.R. therapie niet alleen veel punten totaal anders liggen maar dat bovendien het hele lichaam op iedere voet is terug te vinden.

Een en ander wordt in dit boek nog terdege uitgelegd. De S.T.E.R. therapie houdt zich niet bezig met het stellen van diagnoses. Dit wordt uitdrukkelijk over gelaten aan de arts of specialist. Het uitgangspunt van de behandelingen is ten alle tijde het vaststellen van energie- blokkades waar vanuit een stimulerende en reguliere impuls zal worden gegeven. De ontwikkeling van deze therapie heeft zijn vorm gekregen in de loop van jaren waarbij steeds gestreefd is naar een werkwijze die de mens als geheel beschouwt, wat wil zeggen dat lichaam en geest een zijn en als zodanig niet zonder elkaar kunnen functioneren. Het principe berust geheel op het feit dat het al eerder genoemde en besproken meridiaanstelsel ook op de voeten is terug te vinden.

Totaal benadering

Los van de voetenbehandeling is het van groot belang om een beeld te krijgen van de patiënt. Is het een nerveus type of juist heel rustig, misschien heb je met iemand te maken die een muur om zich heen trekt, kortom er zijn veel signalen die later tijdens de behandeling kunnen worden gebruikt. Een en ander vraagt vanzelfsprekend een mensenkennis.

Maar als je goed bezig bent met het energetisch werken zal je ontdekken dat je intuïtie duidelijk scherper wordt. Maar ook de voeten verraden heel veel over de mensen die bij je komen in de praktijk. De stand van de tenen, de kleur, ja zelfs de geur kunnen je heel wat vertellen over de constitutie van de persoon. Het is dus de zaak om door middel van zoveel mogelijk signalen en vrij compleet beeld over iemand te krijgen. Bovenstaande is vooral zo belangrijk omdat het nogal eens voorkomt dat je mensen te behandelen krijgt die in de eerste plaats van hot naar her gelopen zijn alvorens ze bij je op de stoep staan- Maar een tweede zeer belangrijk gegeven is dat de mensen bij jou verwachten dat ze niet weer door de hele mallemolen hoeven te gaan met hun ziektegeschiedenis. Heel vaak zal je dan ook bemerken dat een luisterend oor en een uitgebreide voet-massage als eerste behandeling een prima effect sorteert. De ontspanning die je bereikt tijdens de behandeling heeft altijd een uitermate positieve uitwerking. Verreweg de meeste mensen die voor een behandeling bij je zijn, zullen merken dat ze na een of meerdere bezoeken een beter inzicht hebben in hun totale functioneren. Omdat we er vanuit gaan dat we de hele mens beschouwen volgens de richtlijnen van de S.T.E.R.-therapie is het dus bepaald niet verwonderlijk dat psychische factoren een link leggen naar lichamelijke klachten. Dit is echter zo individueel en uniek, dat iedere situatie weer gezien moet worden als een nieuwe ervaring. Bovenstaande geeft aan hoezeer je als therapeut geconfronteerd wordt met een uiterst complex gebeuren, want het gebeurt niet zelden dat klachten zich al jaren voortslepen en steeds nieuwe klachten veroorzaakt, maar door de juiste zienswijze en afgestemde behandeling bereik je altijd op z’n minst verbetering. Een nuttig hulpmiddel bij de voetbehandelingen is het gebruik van bepaalde essentiële oliën. Lavendel en rozemarijn is een veel toegepaste combinatie die kalmerend en door de geur harmoniserend werkt. Zachte muziek op de achtergrond heeft vanzelfsprekend het gewenste effect- Als je de patiënt door de massage eenmaal ontspannen hebt kan het gemakkelijk gebeuren dat hij of zij plotseling emotioneel wordt. Op zich is dit natuurlijk een goed teken omdat het duidt op ontlading van blokkades- Een andere reactie kan zijn dat er een grote loomheid optreedt. Dit betekent dat onderhuidse spanningsvelden als het ware worden opgelost waardoor het hele systeem in staat wordt gesteld om een adempauze in te lassen. Het zal wel duidelijk zijn dat het bereiken van een diepe ontspanning de spil van de therapie behoort te zijn. We hebben nu de samenhang, de overeenkomsten en de verschillen toegelicht met een aantal voetzone-therapieën. Het is geenszins de bedoeling om een andere vorm of benadering te bekritiseren. Ik zelf heb gedurende een aantal jaren de, laten we zeggen, reguliere voetreflexzone-therapie uitgeoefend en moest constateren dat de S.T.E.R. therapie inhoudelijk een completer resultaat te zien gaf. Energetische therapieën hebben alles te maken met gevoel, in mindere mate met verstandelijke benadering.

HET BEHANDELEN VAN DE VOETEN

De eigenlijke behandeling vindt altijd plaats op een voet en wel die voet waarmee men het sterkst georiënteerd is. Dus zoals men rechts- of linkshandig is is men in feite ook rechts- of linksvoetig. De reden voor deze behandelingsmethode is omdat we op beide voeten het hele lichaam in lijn terug vinden en we, indien we alle twee de voeten zouden behandelen, een overactivatie zouden kunnen veroorzaken. Zone’s; De eigenlijke voetbehandeling voeren we uit door middel van een zogenaamde zone- volgorde. Deze zones worden altijd op dezelfde manier behandeld. Het is niet zo dat we ons alleen gaan richten op het klachtenpatroon want op die manier zou je slechts symptoombestrijdend te werk gaan. De mogelijkheid dat een klacht zich al jaren geleden heeft geopenbaard is niet ondenkbeeldig. Dit houdt in dat diverse andere systemen ook minder goed zijn gaan functioneren, dus ook gereguleerd moeten worden. Daarom houden we een zone- volgorde aan die we moeten zien als huishoudingen- Deze huishoudingen beïnvloeden elkaar en indien ze op de juiste manier worden gestimuleerd zal ons organisme een algehele regulatie ondergaan. Dus als we even alles tot dusver op een rijtje zetten: Iedere voetbehandeling begint met een voet-massage, dan volgt een zone- of huishouding-behandeling en we ronden af met weer een voetmassage.

Totaalbehandeling

De zone-behandeling begint altijd bij de zonnevlecht. Van daaruit gaan we omhoog naar de hypofyse, die we de regulator kunnen noemen van onze hormoonhuishouding. Voorts pakken we de zone van de bloedsomloop met zachte strijkbewegingen. Hierdoor stimuleren we het centrale zenuwstelsel, waarvan we de bijbehorende punten/lijnen als volgende behandelen. Het lymfe-stelsel wordt dan geactiveerd en aldus is dat onze daaropvolgende huishouding. Hierna begeven we ons naar de waterhuishouding en als laatste komen we terecht bij de spijsvertering. Op deze wijze activeren we ons hele organisme wat een algemeen gevoel van welbehagen teweeg brengt. Omdat we al een voetmassage gedaan hebben, zien we in deze fase een totaal ontspannen patiënt tegenover ons zitten. Dit draagt bij tot een goed eindresultaat omdat nu ook eventuele psychische blokkades makkelijk los komen.

Puntbepaling

De volgende stap bestaat uit het opsporen van chakra-punten die gevoelig zijn en dus niet genoeg energie kunnen opnemen. We weten inmiddels hoe de patiënt eruit ziet, we hebben ons een beeld gevormd van de voeten, dus de structuur, kleur, geur en stand van de tenen alsmede de eeltvorming op de voeten. Vooral het laatste kan je voor vreemde situaties doen staan. Mensen kunnen onder de voeten op de meest rare plekken eelt vertonen. Toch doe je er verstandig aan om te weten te komen welke chakra’s zich daar bevinden. Het is heel goed mogelijk dat juist daar een verstoring is opgetreden.

Dit geldt vanzelfsprekend ook voor eksterogen, wratjes en dergelijke. We waren echter gebleven bij de chakra’s-punten die hulp-behoevend waren. Voordat we daar mee starten moeten we uiteraard een klachtenpatroon hebben opgetekend, aan de hand van bovenstaande signalen en wat de patiënt ons heeft verteld. Wat je in feite doet, is puntgewijs de voet aftasten en dat vraagt volledige concentratie van de behandelaar- Bij de juiste benadering zal je een lichte tinteling waarnemen in je duim of vinger als je op een punt bent aangeland wat een tekort aan energie heeft. Watje voelt is niets anders als een verzwakt elektro-magnetisch veld zoals we al eerder hebben gelezen. Dit brengt weer een groot verschil naar voren met de andere voet-reflexzone-therapieen want in de S.T.E.R.-therapie nemen in de eerste plaats wij de prikkels waar en niet de patiënt, Er zijn nog een aantal zaken die we nauwlettend in de gaten moeten houden. Het behandelen van punten heeft een direct effect op diverse systemen en dus ook op andere chakra’s. Een en ander betekent dus dat je door activatie van het ene punt een reactie kunt verwachten van een andere energie-eenheid. Dientengevolge moeten we altijd de nodige voorzichtigheid in acht nemen. Alles wat een prikkeling geeft noteren we bij hetgeen we al hadden ontdekt zodat we alles later op een rijtje kunnen zetten en in een oogopslag alles kunnen overzien.

Afronding voetbehandeling

Als we de chakra-punten op de desbetreffende voet hebben afgetast en we een afrondende voetmassage hebben gegeven, zijn we zeker een kwartier verder. Ter afsluiting van het geheel zou je de patiënt kunnen verwennen met een massage van de teennagels op beide voeten. Dit is een massage vorm die al eeuwen geleden werd beoefend om de algehele conditie te verbeteren. De nagels en de nagelriemen worden dan met olie van kamperfoelie, lavendel of rozemarijn zacht gewreven. Dit heeft een heerlijk verkwikkend effect. Bovendien helpt het bij bloeddrukverhoging, ontsteking aan de galwegen en het stimuleert de functie van de milt. Op de nagelriemen zelf bevinden zich overigens vele chakra-punten.